Nữ hoàng độc ác/Regina Mills Updates

an icon đã được thêm vào: Regina cách đây 5 tháng by FanArtLover
a poll đã được thêm vào: hoa that I thing suit Regina; which do bạn agree with the most? cách đây 9 tháng by zanhar1
a comment was made to the screencap: 1x12 - Skin Deep hơn một năm qua by parrillagoddess
a poll đã được thêm vào: Evil Queen Regina aesthetic; which pic Luật sư đấu trí her the most? hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Regina Mills aesthetic; which pic Luật sư đấu trí her the most? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Regina Mills - Wild One hơn một năm qua by greyswan618
a video đã được thêm vào: Regina Mills - Volare hơn một năm qua by greyswan618
a comment was made to the poll: Do bạn get annoyed that she was the only one who didn't end up with a tình yêu interest? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Regina Mills - Immortals hơn một năm qua by greyswan618
a poll đã được thêm vào: Do bạn get annoyed that she was the only one who didn't end up with a tình yêu interest? hơn một năm qua by missdoney
a video đã được thêm vào: Regina Mills - Mirror Mirror hơn một năm qua by greyswan618
a video đã được thêm vào: 40 Times Regina Mills Was The Evil Queen Of Sass hơn một năm qua by sk91
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Evil Queen Moments on Once Upon a Time hơn một năm qua by greyswan618
a comment was made to the poll: yêu thích quote from Season 1: hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Regina/Evil Queen - Good VS Evil hơn một năm qua by greyswan618
a video đã được thêm vào: Regina Mills - Never Say Never hơn một năm qua by greyswan618
a comment was made to the poll: Which Gina quote from S3E1? hơn một năm qua by missdoney
a comment was made to the poll: How have bạn been liking Outlaw Queen? hơn một năm qua by missdoney
a comment was made to the poll: Which slap is the best? (See the gifs in comments) hơn một năm qua by missdoney
a video đã được thêm vào: ONCE UPON A TIME ║RobinღRegina - "I'm with you... Always" hơn một năm qua by greyswan618
a video đã được thêm vào: Regina's Journey Once Upon A Time hơn một năm qua by greyswan618
fan art đã được thêm vào: Regina and Henry hơn một năm qua by zanhar1
a link đã được thêm vào: Once Upon a Time's Lana Parrilla Hasn't Begun Saying Goodbye to Regina Yet hơn một năm qua by greyswan618
a photo đã được thêm vào: Regina (OUAT set photo) hơn một năm qua by greyswan618
a video đã được thêm vào: Regina Mills - Evil hơn một năm qua by greyswan618
a video đã được thêm vào: Regina Mills - I Believe hơn một năm qua by greyswan618
a video đã được thêm vào: Tribute To Lana Parrilla /Regina Mills - I'll Always Remember bạn hơn một năm qua by greyswan618
a video đã được thêm vào: Once Upon a Time - Regina Mills - Shake It Out hơn một năm qua by Ifi2006
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by jasonmorgan
a poll đã được thêm vào: Of the bands Regina liked as Roni; which is your favorite? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Shake It Out - Once Upon A Time - Regina vid hơn một năm qua by bruno_knolle
a comment was made to the poll: Regina and...? hơn một năm qua by marakii
a comment was made to the poll: Why do bạn like her? hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Why do bạn like her? hơn một năm qua by missdoney
a comment was made to the poll: Which is your yêu thích version of Regina? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Regina hoặc Roni? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Do bạn like Regina's character development? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Do bạn think Regina deserves her happy ending. hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Once Upon A Time | Shake It Out [2x02] hơn một năm qua by bruno_knolle
a comment was made to the poll: Regina's best physical feature is(are) her; hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Some of my yêu thích Regina arts (part 1); which is your favorite? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by missdoney
a video đã được thêm vào: A Character Study- Once Upon A Time: Regina Mills hơn một năm qua by KataraLover
a poll đã được thêm vào: Which outfit looks cuter on Regina? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the photo: Regina Mills hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Regina Mills - Scars hơn một năm qua by greyswan618
a comment was made to the poll: Do bạn like season 7 Regina (Roni)? hơn một năm qua by KataraLover
a poll đã được thêm vào: Regina hoặc Roni? hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Do bạn like season 7 Regina (Roni)? hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by jasonmorgan