The Doors Favourite Doors song?

Pick one:
Light My ngọ n lử a, chữ a chá y (1967)
Light My ngọn lửa, chữa cháy (1967)
People Are Strange (1967)
People Are Strange (1967)
Riders On The Storm (1971)
Riders On The Storm (1971)
L. A. Woman (1971)
L.A. Woman (1971)
The End (1967)
The End (1967)
Hello, I tì nh yê u bạ n (1968)
Hello, I tình yêu bạn (1968)
Touch Me (1969)
Touch Me (1969)
Five To One (1968)
Five To One (1968)
Break On Through (To The Other Side) (1967)
Break On Through (To The Other Side) (1967)
tì nh yê u Me Two Times (1967)
tình yêu Me Two Times (1967)
You’ re Mấ t tí ch Little Girl (1967)
You’re Mất tích Little Girl (1967)
Back Door Man (1967)
Back Door Man (1967)
Roadhouse Blues (1970)
Roadhouse Blues (1970)
Peace Frog (1970)
Peace Frog (1970)
Strange Days (1967)
Strange Days (1967)
Waiting For The Sun (1970)
Waiting For The Sun (1970)
tì nh yê u Her Madly (1971)
tình yêu Her Madly (1971)
When The Music’ s Over (1967)
When The Music’s Over (1967)
Moonlight Drive (1967)
Moonlight Drive (1967)
My Eyes Have Seen bạ n (1967)
My Eyes Have Seen bạn (1967)
tì nh yê u đườ ng phố, đường phố, đường phố, street (1968)
tình yêu đường phố, đường phố, street (1968)
The Unknown Soldier (1968)
The Unknown Soldier (1968)
The ong vò vẻ, ong vò vẻ, ong vò vẻ, wasp (Texas Radio & amp; The Big Beat) (1971)
The ong vò vẻ, ong vò vẻ, wasp (Texas Radio & The Big Beat) (1971)
Alabama Song (Whisky Bar) (1967)
Alabama Song (Whisky Bar) (1967)
I’ m Horny, I’ m Stoned (1971)
I’m Horny, I’m Stoned (1971)
Soul phò ng bế p, nhà bế p (1967)
Soul phòng bếp, nhà bếp (1967)
The Crystal Ship (1967)
The Crystal Ship (1967)
Twentieth Century cá o, cáo, cáo, fox (1967)
Twentieth Century cáo, cáo, fox (1967)
End Of The Night (1967)
End Of The Night (1967)
Ship Of Fools (1970)
Ship Of Fools (1970)
Blue Sunday (1970)
Blue Sunday (1970)
The Soft Parade (1969)
The Soft Parade (1969)
Runnin’ Blue (1969)
Runnin’ Blue (1969)
is the choice you want missing? go ahead and add it!
 ChloeHyde posted cách đây 11 tháng
view results | next poll >>
save