The Devil's Advocate Updates

a comment was made to the poll: Favourite Quote? hơn một năm qua by makintosh
a comment was made to the poll: Who do bạn like thêm as an actor? hơn một năm qua by jo_ann
a comment was made to the poll: How many times did bạn see it ? hơn một năm qua by jo_ann
a comment was made to the fan art: The Devil's Advocate art hơn một năm qua by mathewart
fan art đã được thêm vào: The Devil's Advocate art hơn một năm qua by mathewart
a poll đã được thêm vào: Favourite Quote? hơn một năm qua by Okami_Amaterasu