The bakugan game club Updates

a comment was made to the poll: Who is a better brawler? hơn một năm qua by violet2971
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by LuxrayDP
a poll đã được thêm vào: Who is a better brawler? hơn một năm qua by BakuganShun