Tales of the Walking Dead Updates

an icon đã được thêm vào: Joe cách đây 4 tháng by Bibi69
a comment was made to the poll: What did bạn think of 'La Doña' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: yêu thích character from 'La Doña' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: What did bạn think of 'La Doña' ? hơn một năm qua by Bibi69
a photo đã được thêm vào: 1x06 ~ La Doña ~ Alma hơn một năm qua by Bibi69
a comment was made to the poll: What did bạn think of 'Davon' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: yêu thích character from 'Davon' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: What did bạn think of 'Davon' ? hơn một năm qua by Bibi69
a comment was made to the poll: What did bạn think of 'Amy / Dr. Everett' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: yêu thích character from 'Amy / Dr. Everett' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: What did bạn think of 'Amy / Dr. Everett' ? hơn một năm qua by Bibi69
a comment was made to the poll: What did bạn think of 'Dee' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: yêu thích character from 'Dee' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: What did bạn think of 'Dee' ? hơn một năm qua by Bibi69
a comment was made to the poll: What did bạn think of 'Blair / Gina' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: yêu thích character from 'Blair / Gina' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: What did bạn think of 'Blair / Gina' ? hơn một năm qua by Bibi69
a comment was made to the poll: What did bạn think of 'Evie / Joe' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: yêu thích character from 'Evie / Joe' ? hơn một năm qua by Bibi69
a poll đã được thêm vào: What did bạn think of 'Evie / Joe' ? hơn một năm qua by Bibi69
a video đã được thêm vào: Sneak Peek: Tales of The Walking Dead: This is Not A Request hơn một năm qua by Bibi69
a video đã được thêm vào: TWD SDCC Trailer: Tales of the Walking Dead | New Series Premieres August 14 hơn một năm qua by Bibi69
fan art đã được thêm vào: Banner hơn một năm qua by Bibi69
a video đã được thêm vào: Teaser: Tales of the Walking Dead: Season 1: Beautiful Place hơn một năm qua by Bibi69
a video đã được thêm vào: Tales Of The Walking Dead Official Teaser Trailer hơn một năm qua by Bibi69
a link đã được thêm vào: Season 1 Cast News hơn một năm qua by KarinaCullen
a video đã được thêm vào: Tales of The Walking Dead? - thêm about the new spin-off! hơn một năm qua by KarinaCullen