tails and cream Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

Tails-Fan117 đã đưa ý kiến …
Tails and Cream sooo cute:) đã đăng hơn một năm qua
TerminatorT600 đã đưa ý kiến …
They are so cute together. đã đăng hơn một năm qua
Andrewrocks11 đã bình luận…
And they make out ewww..... hơn một năm qua
ChazBennington đã bình luận…
They suck together. hơn một năm qua
redpanda đã bình luận…
bạn are right Kẻ hủy diệt hơn một năm qua
Faithful_Fox đã đưa ý kiến …
Yeah..... Cream look really lovely but
I'm so sorry to say that Tails's girdfriend is Cosmo...........
Cream and Tails are only friends......... in anyway.... although both Cream and Cosmo are not a fox.( Cream the rabbit).... đã đăng hơn một năm qua