StormClan Stories Updates

a comment was made to the article: Da Rules hơn một năm qua by Cosmiceyes
a pop quiz question đã được thêm vào: Which is better, Dingoes hoặc Wolves? I need các câu trả lời like RIGHT NOW hơn một năm qua by Hamster1123
a reply was made to the forum post: Spruceleaf's story hơn một năm qua by HawkfireX
an article đã được thêm vào: The Legendary Legacy of Stormstar hơn một năm qua by Moonstorm100