Stana Katic & Jon Huertas Updates

an icon đã được thêm vào: supernaturals35 hơn một năm qua by Teiggys
a link đã được thêm vào: Stana & Jon hơn một năm qua by drewjoana
a photo đã được thêm vào: ★ LOL – Liên minh huyền thoại ★ hơn một năm qua by drewjoana
fan art đã được thêm vào: Stana/Jon hơn một năm qua by Bones_Obsessor