Spencer Shay- Spence Updates

fan art đã được thêm vào: Spencer Shay hơn một năm qua by misspansea
a comment was made to the pop quiz question: who makes u LOL – Liên minh huyền thoại – Liên minh huyền thoại most hơn một năm qua by Micki_x
a pop quiz question đã được thêm vào: who makes u LOL – Liên minh huyền thoại – Liên minh huyền thoại most hơn một năm qua by Micki_x
an icon đã được thêm vào: Spencer Shay hơn một năm qua by ObsessedAly
a pop quiz question đã được thêm vào: What Middle School Did Spencer go to? hơn một năm qua by ObsessedAly
a pop quiz question đã được thêm vào: What năm was Spencer Shay born? hơn một năm qua by ObsessedAly
a link đã được thêm vào: Spencer Shay on I-Carly Wiki hơn một năm qua by ObsessedAly
a poll đã được thêm vào: Is Spencer Shay your fave character from I-Carly? hơn một năm qua by ObsessedAly
a photo đã được thêm vào: Spencer Shay hơn một năm qua by ObsessedAly
a video đã được thêm vào: Spencer Dances "The Firecracker" on iCarly hơn một năm qua by ObsessedAly
a video đã được thêm vào: FLADOODLES hơn một năm qua by ObsessedAly
a video đã được thêm vào: The Best Of Spencer Shay Season 1 hơn một năm qua by ObsessedAly