Sonya and jax Updates

a comment was made to the photo: Sonya's Loyal partner hơn một năm qua by I-Luv-L
a pop quiz question đã được thêm vào: in mk 9 whos arms came off? hơn một năm qua by mermaid97