soldertools Updates

a photo đã được thêm vào: J-STD-001 Revision “H” những thông tin cập nhập hơn một năm qua by jacobnoah314
a video đã được thêm vào: PCB Solder Tools and Services hơn một năm qua by soldertools