Smiley Faces Updates

a poll đã được thêm vào: how do bạn smile????????????????? hơn một năm qua by onedirection769
a photo đã được thêm vào: My litle baby hơn một năm qua by aminaami11
a comment was made to the poll: whats ur fav pic? theres LOADS of choices hơn một năm qua by gummybear16
a comment was made to the link: Emoji | Emoticon | Smileys hơn một năm qua by EmmieBooz616467
a comment was made to the poll: Smiley Faces With Noses hoặc With Out? hơn một năm qua by Flowersrock
a poll đã được thêm vào: Smiley Faces With Noses hoặc With Out? hơn một năm qua by fosterfan
a poll đã được thêm vào: Smiley Faces With Noses hoặc With Out? hơn một năm qua by fosterfan
a comment was made to the photo: Smiley Face (: hơn một năm qua by leahhallett
a link đã được thêm vào: Emoji | Emoticon | Smileys hơn một năm qua by emoji
a link đã được thêm vào: musica reggae baile hơn một năm qua by suzyzhu
a poll đã được thêm vào: whats ur fav pic? theres LOADS of choices hơn một năm qua by emilyluvsJLS