SkyheartPegasus Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

smile
DragonAura15 đã đưa ý kiến …
Hello :3 đã đăng hơn một năm qua
SkyheartPegasus đã bình luận…
allo o3o hơn một năm qua
SkyheartPegasus đã đưa ý kiến …
Group biểu tượng change :u
It's a Crystal Skyheart vector I made ^^
Base of it bởi link đã đăng hơn một năm qua
smile
AquaMarine6663 đã đưa ý kiến …
Hi. đã đăng hơn một năm qua
SkyheartPegasus đã bình luận…
ohai hơn một năm qua
big smile
SkyheartPegasus đã đưa ý kiến …
100 fans! WOOOOOOOO đã đăng hơn một năm qua
Windwakerguy430 đã đưa ý kiến …
Hey, this club needs some thêm pizzaz to it. Also, thêm posts and stuff :P đã đăng hơn một năm qua
SkyheartPegasus đã bình luận…
Lol, yeah. I've been working on many things nowadays. I'll make a small art dump :3 hơn một năm qua
laugh
SkyheartPegasus đã đưa ý kiến …
Holy fudge.
Today on a worksheet we did, it đã đưa ý kiến "how many 't's out of the letters are in the word 'buttock'?"
Everyone was laughing, and the teacher đã đưa ý kiến "Get over number 4 guys." XD đã đăng hơn một năm qua
SkyheartPegasus đã đưa ý kiến …
Holy hell.
My friend told me about this pic of her before she was born, and it was her doing the middle finger. XDDD
And she đã đưa ý kiến her mom was screaming đã đăng hơn một năm qua
SkyheartPegasus đã đưa ý kiến …
ASDHKAGadjshaskfhgKGSDHAjgdiakfga
Um, excuse me...
SPRING BREAK! YEAH! WE WATCHED Nữ hoàng băng giá IN SCHOOL AND MY FRIEND MISSED IT! đã đăng hơn một năm qua
LPSflower đã bình luận…
oh my gosh hơn một năm qua
SkyheartPegasus đã bình luận…
Yeah, the friend missed it part is sad. She'll probably be very angry at herself for not being there. hơn một năm qua
LPSflower đã bình luận…
no she maybe not hoặc if she will then...... hơn một năm qua
NocturnalMirage đã đưa ý kiến …
joined. :) đã đăng hơn một năm qua
LPSflower đã bình luận…
thank you! hơn một năm qua
Windwakerguy430 đã đưa ý kiến …
So this is your người hâm mộ club................... I tình yêu IT :D đã đăng hơn một năm qua
laugh
SkyheartPegasus đã đưa ý kiến …
OMG Yesterday I won a math contest and another math quiz.'
Then I kept on saying "I'm smarter than all of you!" XD đã đăng hơn một năm qua