Shraddha Kapoor Updates

a comment was made to the photo: ♥ ♥ ♥ Gorgeous cách đây 7 tháng by ju_jingyi-hd
a photo đã được thêm vào: shraddha kapoor beautiful cách đây 7 tháng by ju_jingyi-hd
fan art đã được thêm vào: shraddha kapoor Kiss cách đây 7 tháng by ju_jingyi-hd
a poll đã được thêm vào: which is the first movie of shraddha kapoor hơn một năm qua by mdamanraza12
an icon đã được thêm vào: ♥ ♥ ♥ Gorgeous Shraddha ♥ ♥ ♥ hơn một năm qua by jessfan
a wallpaper đã được thêm vào: ♥ ♥ ♥ Gorgeous Shraddha ♥ ♥ ♥ hơn một năm qua by jessfan
a poll đã được thêm vào: Whose her biggest fan? hơn một năm qua by aliya222222
a comment was made to the pop quiz question: in which movie shraddha dies? hơn một năm qua by sadeema13
a pop quiz question đã được thêm vào: In which movie does shraddha sing a folk song? hơn một năm qua by sadeema13
a pop quiz question đã được thêm vào: in which movie shraddha dies? hơn một năm qua by rufaidatheme
a comment was made to the poll: which actor is good with Shraddha Kapoor? hơn một năm qua by rufaidatheme
a poll đã được thêm vào: which actor is good with Shraddha Kapoor? hơn một năm qua by rufaidatheme
a pop quiz question đã được thêm vào: from which movie? hơn một năm qua by sonamlover