trả lời câu hỏi này

Showpea and MerlinLemon! Câu Hỏi

who lovess Merlin??

well... I do ;)
 MerlinLemon posted hơn một năm qua
next question »

Showpea and MerlinLemon! Các Câu Trả Lời

WakkoWarnerLuv said:
I LOVES bạn MOILIN!!!! <3

*Rolls over* YOUZ MAH FAVIE!
select as best answer
 I LOVES bạn MOILIN!!!! <3 *Rolls over* YOUZ MAH FAVIE!
posted hơn một năm qua 
*
haha, I meaned the show.... BUT THANK bạn :) I tình yêu ya, too, Wakkoy :D:D Now.... SIT! ;)
MerlinLemon posted hơn một năm qua
*
*Sits and wags tail* TREAT TREAT! (Haha an also da hiển thị XD)
WakkoWarnerLuv posted hơn một năm qua
*
PAAAAASSTTTTAAAA!!!! <3
WakkoWarnerLuv posted hơn một năm qua
next question »