Shiba Inu Updates

fan art đã được thêm vào: cáo, fox dog cách đây 2 tháng by Teresa2011
a photo đã được thêm vào: cáo, fox dog cách đây 3 tháng by Teresa2011
a comment was made to the poll: who's the cuties hơn một năm qua by lianashiloh
a comment was made to the poll: do bạn think Shiba Inus look like dingos? hơn một năm qua by lianashiloh
a comment was made to the poll: Does it annoy bạn when people ask if you're walking a small fox? hơn một năm qua by lianashiloh
a comment was made to the poll: How many Shibas do you/ have bạn own? hơn một năm qua by Dudespie
a comment was made to the answer: yep i kinda like that dog, but do bạn have to be a teen to use fanpop? hơn một năm qua by arielmckenzie
a comment was made to the answer: yep i kinda like that dog, but do bạn have to be a teen to use fanpop? hơn một năm qua by arielmckenzie
an answer was added to this question: are they your favorite breed hơn một năm qua by KirbyKnight123
a question đã được thêm vào: are they your favorite breed hơn một năm qua by arielmckenzie
a comment was made to the poll: Where did bạn get your Shiba Inu? hơn một năm qua by JR13
a comment was made to the photo: MY DOG LAYA hơn một năm qua by YaoiLXLIGHT101
a comment was made to the photo: scared again hơn một năm qua by YaoiLXLIGHT101
a comment was made to the photo: Akina hơn một năm qua by YaoiLXLIGHT101
a comment was made to the photo: Get down from there hơn một năm qua by YaoiLXLIGHT101
a comment was made to the photo: my shiba inu named chịu, gấu hơn một năm qua by YaoiLXLIGHT101
a comment was made to the photo: MY DOG LAYA hơn một năm qua by YaoiLXLIGHT101
a comment was made to the photo: MY DOG LAYA hơn một năm qua by YaoiLXLIGHT101
a comment was made to the photo: Shiba hơn một năm qua by YaoiLXLIGHT101
a link đã được thêm vào: Barking Shiba hơn một năm qua by stephaniehjun
a reply was made to the forum post: help for begginers hơn một năm qua by lovelife324
a video đã được thêm vào: Heavy Sleeping Shiba hơn một năm qua by SumoKuma