Shantel VanSanten Updates

a comment was made to the poll: Shantel looks like this brazilian actress (named Bianca Bin) hơn một năm qua by mmeBauer
a photo đã được thêm vào: Shantel in Maxim hơn một năm qua by kellyclarkson12
a wallpaper đã được thêm vào: Shantel van Santen hơn một năm qua by kellyclarkson12
an icon đã được thêm vào: Shantel van Santen các biểu tượng hơn một năm qua by drewjoana
fan art đã được thêm vào: Shantel VanSanten - Banner hơn một năm qua by makintosh
a link đã được thêm vào: Shantel <3 hơn một năm qua by drewjoana
a link đã được thêm vào: Shantel <3 hơn một năm qua by drewjoana
a link đã được thêm vào: Shantel <3 hơn một năm qua by drewjoana
a comment was made to the photo: Shantel <3 hơn một năm qua by drewjoana
a poll đã được thêm vào: Shantel looks like this brazilian actress (named Bianca Bin) hơn một năm qua by Calor
a comment was made to the poll: Is she your yêu thích actress on One cây Hill? hơn một năm qua by Calor
a comment was made to the photo: Photoshoot hơn một năm qua by Opsylat