ShadowWorld RP Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
teamsalvatore98 đã đưa ý kiến …
Im finally ready City of Bones. Its so fucking good. <3 đã đăng hơn một năm qua
teamsalvatore98 đã bình luận…
*reading hơn một năm qua
TeamPeeta649 đã đưa ý kiến …
Please read the Rules and Storyline before bạn begin roleplaying. Thanks. Hope bạn enjoy the roleplay. đã đăng hơn một năm qua
mischievous
teamsalvatore98 đã đưa ý kiến …
I've never read this book, just to let bạn know.(; xD đã đăng hơn một năm qua
TeamPeeta649 đã bình luận…
Haha that's okay. I'm gonna post a story line so even people who haven't read the sách can join. It's really easy to understand. hơn một năm qua
teamsalvatore98 đã bình luận…
ok... hơn một năm qua
Bluefire7777 đã bình luận…
wait wht are the creatures allowed? hơn một năm qua
TeamPeeta649 đã bình luận…
I'm going to put those up on the Storyline as well. hơn một năm qua