Sarah & Cameron Updates

a link đã được thêm vào: Sarah and Cameron (Terminator Wiki ) hơn một năm qua by Sharelle1212
fan art đã được thêm vào: Sarah with Cameron in the phòng bếp, nhà bếp hơn một năm qua by LLheart
a photo đã được thêm vào: behind the scenes hơn một năm qua by JamieW