Samantha: An American Girl Holiday Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: What is Samantha's real name? (actress) hơn một năm qua by ASRFAN
a pop quiz question đã được thêm vào: Is the actress that played Samantha actually a brunette? hơn một năm qua by ASRFAN
a poll đã được thêm vào: Which is a better movie? hơn một năm qua by ASRFAN