Saint Young Men Updates

a photo đã được thêm vào: Jesus and Buddha hơn một năm qua by Madao
a poll đã được thêm vào: Jesus hoặc Buddha hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Saint Young Men - rubber band bullet-time hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 『聖☆おにいさん』特報 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 『聖☆おにいさん』予告編 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Saint Young Men - anime Movie PV / xem trước Trailer hơn một năm qua by usernameinvalid