Sailor Uranus and Sailor Neptune Updates

fan art đã được thêm vào: Sailor Uranus and Sailor Neptune hơn một năm qua by sailorzombie
a video đã được thêm vào: Haruka & Michiru moments in Stars Season hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Haruka & Michiru moments in S season hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Souls of the Stormy Seas (Haruka x Michiru Sailor Moon AMV) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Turn Me On - Sailor Neptune/Uranus AMV hơn một năm qua by usernameinvalid
a comment was made to the poll: Who do bạn like more? (reason in comments) hơn một năm qua by 5wilsonr
a poll đã được thêm vào: cặp đôi nào đẹp hơn? vì sao? hơn một năm qua by saliorneptune
a question đã được thêm vào: cho mình hỏi thay cái ảnh bìa ở trên kiểu j? hơn một năm qua by saliorneptune
a poll đã được thêm vào: ai đẹp hơn? hơn một năm qua by saliorneptune
a photo đã được thêm vào: fb91d5abd3dfa5a102f2d1dea9094a70 hơn một năm qua by saliorneptune
a comment was made to the poll: According to your zodiac sign, which Sailor Senshi bạn would be? hơn một năm qua by Muzic1
a video đã được thêm vào: Sailor Uranus & Neptune - Eternal Eternity hơn một năm qua by milynh83
a comment was made to the poll: Who's thêm clumsy? hơn một năm qua by aurumvorax
a comment was made to the poll: She looks better as... hơn một năm qua by aurumvorax
a comment was made to the poll: She looks better as... hơn một năm qua by aurumvorax
a comment was made to the poll: Who is better fighter? hơn một năm qua by aurumvorax
a comment was made to the photo: Kiss hơn một năm qua by Selenaris14
a comment was made to the photo: Haruka hơn một năm qua by Selenaris14
a comment was made to the photo: Haruka und Michiru hơn một năm qua by Selenaris14
a comment was made to the photo: Haruka und Michiru hơn một năm qua by Selenaris14
a comment was made to the photo: Haruka und Michiru hơn một năm qua by Selenaris14
a comment was made to the photo: harumichi hơn một năm qua by ReginaMills108
a comment was made to the poll: Which talisman would bạn like to have? hơn một năm qua by Tenoh
a comment was made to the poll: Who's thêm mature? hơn một năm qua by Tenoh
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Sailor Neptune's yêu thích coler hơn một năm qua by mypetsnowy
a comment was made to the poll: Who's thêm shy? hơn một năm qua by miyukihime
a comment was made to the video: Haruka and Michiru: Every Time We Touch hơn một năm qua by Vlad01
a comment was made to the icon: Sailor Uranus and Sailor Neptune hơn một năm qua by sundancer123
a poll đã được thêm vào: Who do bạn think acts thêm childish hơn một năm qua by sundancer123
a comment was made to the pop quiz question: What is Michiru afraid of? hơn một năm qua by AshleyS123
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Michiru afraid of? hơn một năm qua by silentgirl17
a comment was made to the photo: harumichi hơn một năm qua by sSsXxX
a comment was made to the poll: Which one fulfils her duties better? hơn một năm qua by curryred
an icon đã được thêm vào: Sailor Neptune hơn một năm qua by Rima3
a comment was made to the poll: Who is thêm spontanus? hơn một năm qua by DarkWillow666
a screencap đã được thêm vào: Haruka hơn một năm qua by CakeBoxSisters
a comment was made to the poll: Who's thêm impudent? hơn một năm qua by 42871834
a comment was made to the poll: Who's thêm dependable? hơn một năm qua by 120sharptooth3