ryan beatty Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

heart
Belieber1Foever đã đưa ý kiến …
RYAN BEATTY IS SOOOO AMAZING!!!! WHEN I HEARD HIS SONG ON THE RADIO, I FREAKED OUT!!!!!! HE IS SOOOOO TALENTED!!!! I tình yêu HIM!!!! CANT WAIT TIL thêm OF HIS âm nhạc COMES OUT!!!!! đã đăng hơn một năm qua
ninjafranmirdyn đã đưa ý kiến …
first of all, he is NOT the tiếp theo justin frickin bieber. he is better than him and he's not gay. I heard ryan say himself in an interview that he doesnt mind being compared to JB but he will not become him. Ryan is better than Justin and hotter too. Ryan đã đưa ý kiến that he admires Justin (not in THAT way) but he'd like to become his own person and i truly tình yêu him for saying that. So i would change ur khẩu hiệu thing if i were you. #RyanBeattyForever đã đăng hơn một năm qua
big smile
melafay2 đã đưa ý kiến …
Ryan Beatty makes me happier than ANYTHING!!!:) (even ice cream) đã đăng hơn một năm qua
melafay2 đã đưa ý kiến …
He is thêm perfect than anyone else in da world!!!:D đã đăng hơn một năm qua
1biebergirl đã đưa ý kiến …
u should also tham gia this club call team beatty i made it đã đăng hơn một năm qua
megan1359 đã đưa ý kiến …
i just hear his new cover of perfect and he sings it 100% perfect
đã đăng hơn một năm qua
big smile
loves_ya_01 đã đưa ý kiến …
tham gia this club đã đăng hơn một năm qua
jeyyounit11 đã bình luận…
ik i did hơn một năm qua
loves_ya_01 đã bình luận…
thanx girl hơn một năm qua