RomeoxJuliet Updates

a comment was made to the poll: Do bạn tình yêu Romeo hoặc Juliet more?? hơn một năm qua by Idiotchan
a wallpaper đã được thêm vào: RomeoxJuliet hơn một năm qua by Neko_Princess
a poll đã được thêm vào: Who does Romeo resemble more? hơn một năm qua by BeB
a pop quiz question đã được thêm vào: Who plays Romeo in English sub? hơn một năm qua by BeB
a pop quiz question đã được thêm vào: Who plays Romeo in English dub? hơn một năm qua by BeB
a pop quiz question đã được thêm vào: Who plays Juliet in English sub? hơn một năm qua by BeB
a pop quiz question đã được thêm vào: Who plays Juliet in English dub? hơn một năm qua by BeB
a pop quiz question đã được thêm vào: What is the name of the city where Romeo x Juliet takes place at? hơn một năm qua by BeB
a poll đã được thêm vào: Do bạn tình yêu Romeo hoặc Juliet more?? hơn một năm qua by BeB