Rock ngôi sao Updates

a comment was made to the poll: Which band has a thêm metal sound? hơn một năm qua by crazydoorsgrl
a photo đã được thêm vào: Sugamice - Yvonne Muentener hơn một năm qua by Flootlightpress