Richard Rahl Updates

a link đã được thêm vào: Terry Goodkind's sách hơn một năm qua by Dariena
a link đã được thêm vào: Richard Rahl - Legend Of The Seeker hơn một năm qua by Dariena