Rexzus Updates

a question đã được thêm vào: All naruto character that you know. Who is the most you like accept naruto! hơn một năm qua by Rexzus
a photo đã được thêm vào: Naruto Uzumaki hơn một năm qua by Rexzus