trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

*Riddle*:If your bít tất, sock drawer has 6 black socks, 4 brown socks, 8 white socks, and 2 tan socks, how many socks would bạn have to pull out in the dark to be sure bạn had a matching pair?

First person to post the correct answer gets a prop! :]
 Mallory101 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

potterandtdi said:
5 socks?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Correct! :]
Mallory101 posted hơn một năm qua
*
yay!
potterandtdi posted hơn một năm qua
next question »