trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

k biatches i fucking stop with huy hiệu lock

 sex69troll posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

LALA2002 said:
MAYBE bạn SHOULD WATCH WHO UR TALKING TO AND STOP BEING A FUKEN đít, mông, ass HOLE!!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
dont u mean language
sex69troll posted hơn một năm qua
*
no i dont bạn chó cái, bitch
LALA2002 posted hơn một năm qua
*
xantona ikr!!
LALA2002 posted hơn một năm qua
Bluekait said:
Good ...... chó cái, bitch PEACE OUT GIRL SCOUT *walks out*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
k peace
sex69troll posted hơn một năm qua
summer2987 said:
who đã đưa ý kiến that i cared .....
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
mi
sex69troll posted hơn một năm qua
*
but ur nothin sex69troll just a piece of dog shit
LALA2002 posted hơn một năm qua
*
same goes for u
sex69troll posted hơn một năm qua
*
no i am someone cuz i am steping up for someone else i am careing bạn should try it some time chó cái, bitch
LALA2002 posted hơn một năm qua
Dewsparkle said:
:I I don't care
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
k
sex69troll posted hơn một năm qua
-Xantona- said:
Bishhh...took bạn long enough. -_-
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
did actually
sex69troll posted hơn một năm qua
*
But it's okay ^~^ Now that bạn see your mistake, bạn fixed. I'm proud of bạn :)
-Xantona- posted hơn một năm qua
*
thnks fo being proud
sex69troll posted hơn một năm qua
*
No problem ^~^ <3
-Xantona- posted hơn một năm qua
next question »