Quinn/Finn/Puck/Rachel Updates

a comment was made to the poll: Favourite couple? hơn một năm qua by cleo222
a comment was made to the poll: Who's your favourite? hơn một năm qua by Zammie4eva
a comment was made to the poll: Whos bạn yêu thích charter of all time hơn một năm qua by Zammie4eva
a comment was made to the poll: who makes a better couple with puck quinn hoặc rachel hơn một năm qua by Shannon1982
a comment was made to the video: Finn/Rachel hơn một năm qua by Michelle_Chang
a comment was made to the poll: Favourite cast member? hơn một năm qua by titi_torres
a photo đã được thêm vào: Glee hơn một năm qua by huljavarjula
fan art đã được thêm vào: Quinn hơn một năm qua by huljavarjula
a screencap đã được thêm vào: Quinn and Finn hơn một năm qua by huljavarjula
a poll đã được thêm vào: Whos bạn yêu thích charter of all time hơn một năm qua by Dianna122
a poll đã được thêm vào: who makes a better couple with puck quinn hoặc rachel hơn một năm qua by mixedchick336