Quick and Rainn (Glee) Updates

a comment was made to the poll: yêu thích Character? hơn một năm qua by Zammie4eva
a comment was made to the poll: Which is your favorite? hơn một năm qua by Zammie4eva
a pop quiz question đã được thêm vào: which couple bailed out of getting married? hơn một năm qua by cookiesyasner
a poll đã được thêm vào: Which sounds better? hơn một năm qua by lostkate
a poll đã được thêm vào: who has thêm romantic Kiss hơn một năm qua by Dianna122
a poll đã được thêm vào: Do bạn say 'Rainn' hoặc 'Finchel'? hơn một năm qua by CrimeDramaBee
a photo đã được thêm vào: Glee hơn một năm qua by Dianna122
a comment was made to the poll: Which last name combo? hơn một năm qua by DaniminaDoll
a poll đã được thêm vào: Which last name combo? hơn một năm qua by ChuckJenny4ever
a comment was made to the photo: quick hơn một năm qua by iluvdamo
a comment was made to the photo: PUCK AND QUINN hơn một năm qua by iluvdamo