Pudsey Updates

fan art đã được thêm vào: pudsey in onesie hơn một năm qua by laurakcoles
a photo đã được thêm vào: Pudsey hơn một năm qua by laurakcoles
a pop quiz question đã được thêm vào: who is children in needs life president ? hơn một năm qua by inaam786
a poll đã được thêm vào: Which chịu, gấu is better? hơn một năm qua by becky1995
a pop quiz question đã được thêm vào: When did children in need start raising money? hơn một năm qua by becky1995
an icon đã được thêm vào: pudsey teddies hơn một năm qua by becky1995
a comment was made to the poll: which Pudsey picture is better? hơn một năm qua by 141516
a question đã được thêm vào: What are you doing for children in need? hơn một năm qua by gleswigiagirl