Programming Updates

a comment was made to the poll: Which language do bạn prefer? hơn một năm qua by sebator
a wallpaper đã được thêm vào: mãng xà, trăn, python hơn một năm qua by RenaGirl42
a comment was made to the poll: Do bạn like Visual Basic? hơn một năm qua by saviolan
a comment was made to the poll: Do bạn know c++ ? hơn một năm qua by Aspecsi
a poll đã được thêm vào: Which language do bạn prefer? hơn một năm qua by aldude999
a poll đã được thêm vào: Do bạn know c++ ? hơn một năm qua by Aspecsi