Princess Tiana Updates

a video đã được thêm vào: ♡ PRINCESS TIANA LOOKBOOK ♡ LILY DIOR cách đây 8 ngày by XXXplicit
a photo đã được thêm vào: Tiana as a Mermaid hơn một năm qua by PrincessFairy
fan art đã được thêm vào: Tiana hơn một năm qua by PrincessFairy
a poll đã được thêm vào: If Tiana was a lesbian, which Disney Princess would bạn see her with? hơn một năm qua by bigpurplemuppet
a poll đã được thêm vào: is princess tiana cool hơn một năm qua by birdielover1214
a video đã được thêm vào: The Princess and the Frog - I Am A Princess hơn một năm qua by PrincessFairy
an icon đã được thêm vào: The Princess and the Frog hơn một năm qua by RionaFury
a wallpaper đã được thêm vào: The Princess and the Frog hơn một năm qua by RionaFury
a comment was made to the poll: Is tiana your yêu thích princess? hơn một năm qua by hatelarxene
a link đã được thêm vào: First Black Princess hơn một năm qua by beautifuljoy79
a comment was made to the poll: is tiana a beautiful princess? hơn một năm qua by Purpledolphin
a pop quiz question đã được thêm vào: What color dress does Tiana wear the first time she kisses Naveen (in frog form)? hơn một năm qua by Sally879
an answer was added to this question: Is Princess Tiana's dress supposed to be shaped like a lily pad? hơn một năm qua by ciaraloveshair
a comment was made to the photo: Princess Tiana hơn một năm qua by Lindsay-Stewart
a comment was made to the photo: Tiana hơn một năm qua by random_camo
a comment was made to the photo: princess tiana hơn một năm qua by random_camo
a question đã được thêm vào: Is Princess Tiana's dress supposed to be shaped like a lily pad? hơn một năm qua by pinnacle07
a comment was made to the photo: Princess Tiana on Disney Wonder hơn một năm qua by pinnacle07
a comment was made to the photo: princess hơn một năm qua by rjenkins21