Phoebe v Cole Updates

a poll đã được thêm vào: Do bạn think Cole deserved another chance? hơn một năm qua by makintosh
a pop quiz question đã được thêm vào: True hoặc False: Phoebe đã đưa ý kiến that Cole had been her longest successful relationship up until that point. hơn một năm qua by HoltNLucy4Ever