penpal for bạn Updates

a poll đã được thêm vào: Do bạn have a penpal hơn một năm qua by lionkinglove3
a poll đã được thêm vào: Is English your first hoặc một giây language hơn một năm qua by lionkinglove3