OTAKU77 Updates

a question đã được thêm vào: What are your top five favorite series? hơn một năm qua by OTAKU77
a comment was made to the poll: What is your yêu thích pairing out of mine? hơn một năm qua by OTAKU77
a poll đã được thêm vào: What is your yêu thích pairing out of mine? hơn một năm qua by OTAKU77
a comment was made to the poll: Who is your yêu thích character out of mine? hơn một năm qua by OTAKU77
a poll đã được thêm vào: Who is your yêu thích character out of mine? hơn một năm qua by OTAKU77
a video đã được thêm vào: dead fantaisie gee hơn một năm qua by OTAKU77