Oritsé Williams Updates

a photo đã được thêm vào: oritse đàn piano hơn một năm qua by karolinaa759
a comment was made to the answer: even though aston is my faveourite i think that oritse has the best voice cuz its unuiqe and strong!! :) tình yêu U JLS!!xxxxxxxxJLSxxxxxxxx hơn một năm qua by lizzy171
an answer was added to this question: who has the best voice in jls hơn một năm qua by jls-87000
fan art đã được thêm vào: ASTON hơn một năm qua by jls-87000
a comment was made to the poll: Which picture Luật sư đấu trí oritse`s personality? hơn một năm qua by 242ILOVEASTON
a comment was made to the video: Oritse get pearly whites hơn một năm qua by 242ILOVEASTON
a comment was made to the video: AAHHHHH POOR REESH!! :( xx hơn một năm qua by 242ILOVEASTON
a comment was made to the video: ORITSE WILLIAMS SINGING!!!!xxxxxx hơn một năm qua by 242ILOVEASTON
an answer was added to this question: who has the best voice in jls hơn một năm qua by 242ILOVEASTON
an answer was added to this question: who has the best voice in jls hơn một năm qua by ORITSElover
a comment was made to the poll: IS ORITSE THE BEST MEMBER OF JLS?? hơn một năm qua by JLSster
an answer was added to this question: who has the best voice in jls hơn một năm qua by ORITSExxxx
a comment was made to the photo: Oritse hơn một năm qua by ILOVEORITSE
a comment was made to the photo: Oritse hơn một năm qua by ILOVEORITSE
a poll đã được thêm vào: IS ORITSE THE BEST MEMBER OF JLS?? hơn một năm qua by ILOVEORITSE
a comment was made to the photo: Oritse hơn một năm qua by ILOVEORITSE
a comment was made to the photo: Oritse hơn một năm qua by ILOVEORITSE
a comment was made to the photo: Oritse hơn một năm qua by ILOVEORITSE
a comment was made to the photo: Oritse hơn một năm qua by ILOVEORITSE
a comment was made to the photo: Oritse hơn một năm qua by ILOVEORITSE
a video đã được thêm vào: AAHHHHH POOR REESH!! :( xx hơn một năm qua by ILOVEORITSE
a video đã được thêm vào: ORITSE WILLIAMS SINGING!!!!xxxxxx hơn một năm qua by ILOVEORITSE
a comment was made to the link: Team Oritsé | Myspace hơn một năm qua by ILOVEORITSE
an answer was added to this question: who has the best voice in jls hơn một năm qua by ILOVEORITSE
an answer was added to this question: HAPPY BIRTHDAY ORITSE hơn một năm qua by rhiannonceex
an answer was added to this question: who has the best voice in jls hơn một năm qua by Mysticfallstown
a pop quiz question đã được thêm vào: When is Oritse's birthday? hơn một năm qua by Mysticfallstown
a question đã được thêm vào: HAPPY BIRTHDAY ORITSE hơn một năm qua by SelGomezRocksx
an answer was added to this question: who has the best voice in jls hơn một năm qua by ClubPenguinx
a question đã được thêm vào: who has the best voice in jls hơn một năm qua by danielle2750