Nocturnal Bloodlust Updates

a video đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust - Cremation hơn một năm qua by Xodiack
a photo đã được thêm vào: Natsu hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust - Life is Once (Official Visualizer) hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust - Thank bạn hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust - Whiteout hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust - Break This Fake hơn một năm qua by Xodiack
a comment was made to the article: Nocturnal Bloodlust Profiles hơn một năm qua by kross012
fan art đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust Poster hơn một năm qua by zutaradragon
a video đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust - Malice Against hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust - 銃創 Juusou (Gunshot Wound) hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: NOCTURNAL BLOODLUST - PROVIDENCE hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: NOCTURNAL BLOODLUST - GENESIS hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: NOCTURNAL BLOODLUST - Libra hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust - Desperate hơn một năm qua by visualkat
a video đã được thêm vào: NOCTURNAL BLOODLUST - Strike in fact hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: NOCTURNAL BLOODLUST - VENOM (LIVE 2013.12.07 DAIKANYAMA UNIT) hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: NOCTURNAL BLOODLUST - V.I.P hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: NOCTURNAL BLOODLUST - Sphere ( Making of) hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: NOCTURNAL BLOODLUST - Sphere hơn một năm qua by Xodiack
an article đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust Profiles hơn một năm qua by visualkat
a poll đã được thêm vào: Who is/was your favourite member? hơn một năm qua by visualkat
a video đã được thêm vào: NOCTURNAL BLOODLUST - Last Relapse hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: NOCTURNAL BLOODLUST - Bury me hơn một năm qua by Xodiack
a link đã được thêm vào: Nocturnal Bloodlust Official Webpage hơn một năm qua by Xodiack