Nick Wheeler Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: How old is Nick Wheeler? hơn một năm qua by NickWheeler23
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Nick's full name? hơn một năm qua by NickWheeler23
a comment was made to the photo: nick!! i tình yêu u!! hơn một năm qua by NickWheeler23
a comment was made to the poll: whats the name of nicks dog? hơn một năm qua by JemiLvr
a poll đã được thêm vào: whats the name of nicks dog? hơn một năm qua by AARTina