new ppg rrb and pnk Updates

fan art đã được thêm vào: Staring into Moon (RRB) hơn một năm qua by BloomBrick101
a poll đã được thêm vào: whos better hơn một năm qua by fungirlninja