Nate/Blair/Chuck Updates

a comment was made to the photo: CB hơn một năm qua by DelenaVDchair
a comment was made to the poll: Which'NBC'episode do bạn like better? hơn một năm qua by DelenaVDchair
a comment was made to the poll: yêu thích Character? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: (BE HONEST) Who is Blair meant to be with? hơn một năm qua by annietaps4ever
a comment was made to the poll: Who Messed Up With Blair More? hơn một năm qua by babe1492
a comment was made to the poll: Who do bạn tình yêu more? hơn một năm qua by leanneheward
a comment was made to the poll: Which Chair biểu tượng is hotter? hơn một năm qua by leanneheward
a comment was made to the poll: Nair hoặc Chair? hơn một năm qua by leanneheward
a comment was made to the video: blair nate& chuck; 7 things. hơn một năm qua by gofret_im
a wallpaper đã được thêm vào: ♥ NB hơn một năm qua by evelyn303
a pop quiz question đã được thêm vào: Which episode? hơn một năm qua by katherine-
a pop quiz question đã được thêm vào: Who was Blair's first love? hơn một năm qua by katherine-