Naruto shippuden the opposite side(akatsuki) Updates

a poll đã được thêm vào: who's older hơn một năm qua by sixpathsagegod
a poll đã được thêm vào: who's better hơn một năm qua by sixpathsagegod