Naruto rpc spot Updates

a photo đã được thêm vào: Sofia Child hơn một năm qua by Erika-chii
fan art đã được thêm vào: bjfckvthj hơn một năm qua by lelesinhachan
an icon đã được thêm vào: Ling Uzumaki hơn một năm qua by sakuralove102
a reply was made to the forum post: Naruto rp... hơn một năm qua by Ripcore
a comment was made to the question: does it have to be only Naruto rpcs here? hơn một năm qua by numnumyellow67
a comment was made to the question: does it have to be only Naruto rpcs here? hơn một năm qua by numnumyellow67
a comment was made to the question: does it have to be only Naruto rpcs here? hơn một năm qua by aprilacne
a question đã được thêm vào: does it have to be only naruto rpcs here? hơn một năm qua by numnumyellow67
a reply was made to the forum post: rp time! hơn một năm qua by ToraMasako