Milhouse Updates

fan art đã được thêm vào: Meowhouse hơn một năm qua by australia-101
a photo đã được thêm vào: Milhouse hơn một năm qua by australia-101
a comment was made to the article: Milhouse: the geek of the 20th century hơn một năm qua by qwert243
a comment was made to the poll: who is better with milhouse? hơn một năm qua by qwert243