Megatokyo Updates

a video đã được thêm vào: Erika & Largo Slideshow/AMV hơn một năm qua by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Megatokyo - Giải cứu thế giới hơn một năm qua by TheDarkEmpire
a video đã được thêm vào: Regrets hơn một năm qua by TheDarkEmpire
a comment was made to the poll: Should Mt be made into an animated series? hơn một năm qua by ITIaster4
a comment was made to the poll: Miho: Evil hoặc Misunderstood? hơn một năm qua by ITIaster4