Master Thenardier Updates

an icon đã được thêm vào: Thenardiér hơn một năm qua by HelenaTrix
a pop quiz question đã được thêm vào: Fill in the lyric: "Ready with a handshake and an open___." hơn một năm qua by HelenaTrix