Mad Max: Fury Road Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

SentinelPrime89 đã đưa ý kiến …
Furiousa: Fury Road "co-starring Mad Max" đã đăng hơn một năm qua
ESB đã bình luận…
After the first film Max was never meant to be the central protagonist. His character isn't going to develop hoặc change, so the films (except the first one) are not going to focus on him. hơn một năm qua