Lisbon and van Pelt Updates

a poll đã được thêm vào: What is better? hơn một năm qua by simovska
a poll đã được thêm vào: Who have better name? hơn một năm qua by simovska
a poll đã được thêm vào: Who do bạn tình yêu more? hơn một năm qua by simovska
a comment was made to the poll: Who should Lisbon be with? hơn một năm qua by BanaBanana23