Lifeisafairytal (Barbie Fan) Updates

a wallpaper đã được thêm vào: búp bê barbie Princess Charm School hơn một năm qua by jessowey
a photo đã được thêm vào: búp bê barbie Island Princess hơn một năm qua by jessowey
an icon đã được thêm vào: Aladdin và cây đèn thần 2019 hơn một năm qua by jessowey